Chúng Con Nguyện Danh Cha Cả Sáng...


GIÁO ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI NHẬTクリックすると新しいウィンドウで開きます


VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY IN JAPAN
在日ヴィエトナム人・カトリック共同体

Tháng 01
13.01
Ðaminh Phạm Trọng
KHẢM
Quan án TOP


Giuse Phạm Trọng
TẢ
Chánh Tổng


Luca Phạm Trọng
THÌN
Chánh Tổng

22.01
Matthêô Alonzo-Leciniana
ÐẬU
Linh Mục OP


Phanxicô Gil de Fedrich
TẾ
Linh Mục OP

30.01
Tôma
KHUÔNG
Linh Mục TOP


Tháng 02
02.02
Giuse Theophanô Vénard
VEN
Linh Mục MEP

13.02
Phaolô Lê Văn
LỘC
Linh Mục


Tháng 03
11.03
Ðaminh
CẨM
Linh Mục TOP


Tháng 04
02.04
Ðaminh Vũ Ðình
TƯỚC
Linh Mục OP

06.04
Phaolô Lê Bảo
TỊNH
Linh Mục

07.04
Phêrô Nguyễn Văn
LỰU
Linh Mục

27.04
Laurensô Nguyễn Văn
HƯỞNG
Linh Mục

28.04
Phaolô Phạm Khắc
KHOAN
Linh Mục


Phêrô Nguyễn Văn
HIẾU
Thày giảng


Gioan B. Ðinh Văn
THANH
Thày giảng

30.04
Giuse
TUÂN
Linh Mục OP


Tháng 05
01.05
Augustinô Schoeffler
ÐÔNG
Linh Mục MEP


Gioan-Louis Bonnard
HƯƠNG
Linh Mục MEP

02.05
Giuse Nguyễn Văn
LỰU
Trùm họ

09.05
Giuse
HIỂN
Linh Mục

11.05
Matthêô Lê Văn
GẪM
Thuong gia

22.05
Micae Hồ Ðình
HY
Quan Thái bộc


Laurensô
NGÔN
Nông dân

25.05
Phêrô Ðoàn Văn
VÂN
Thày giảng

26.05
Gioan Ðoàn Trinh
HOAN
Linh Mục


Matthêô Nguyễn Văn
PHỤNG
Binh sĩ

28.05
Phaolô
HẠNH
Giáo dân

Tháng 9

Dương lịch Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/09 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Hc 3:17-18,20,28-29; Tv 68:4-5,6-7,10-11; Dt 12:18-19,22-24; Lc 14:1,7-14
26-07
02/09 X
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
St 4:13-18; Tv 96:1,3,4-5,11-12,13; Lc 4:16-30
27-07 2
03/09 Tr
Thánh Grêgôriô Cả, Ghts
St 5:1-6,9-11; Tv 27:1,4,13-14; Lc 4:31-37
28-07 2
04/09 X 29-07
05/09 X 01-08-Quí Tỵ
06/09 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Cl 1:15-20; Tv 100:1,2,3,4,5; Lc 5:33-39
02-08
07/09 X 03-08
08/09 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kn 9:13-18; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14-17; Lc 14:25-33
04-08
09/09 Tr
Thánh Phêrô Claver, Lm
Cl 1:24; Cl 2:3; Tv 62:6-7,9; Lc 6:6-11
05-08 3
10/09 X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Cl 2:6-15; Tv 145:1-2,8-9,10-11; Lc 6:12-19
06-08 3
11/09 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Cl 3:1-11; Tv 145:2-3,10-11,12-13; Lc 6:20-26
07-08
12/09 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Cl 3:12-17; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 6:27-38
08-08
13/09 Tr
Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht
1 Tm 1:1-2,12-14; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Lc 6:39-42
09-08
14/09 Đỏ
Tôn Vinh Thánh Giá
1 Tm 1:15-17; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 6:43-49
10-08
15/09 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Xh 32:7-11,13-14; Tv 51:3-4,12-13,17-19; 1 Tm 1:12-17; Lc 15:1-32; Lc 15:1-10
11-08
16/09 Đỏ
Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ
1 Tm 2:1-8; Tv 28:2,7,8-9; Lc 7:1-10
12-08 4
17/09 X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Tm 3:1-13; Tv 101:1-2,2-3,5,6; Lc 7:11-17
13-08 4
18/09 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Tm 3:14-16; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 7:31-35
14-08
19/09 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
1 Tm 4:12-16; Tv 111:7-8,9,10; Lc 7:36-50
15-08
20/09 Đỏ
Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
1 Tm 6:2-12; Tv 49:6-7,8-10,17-18,19-20; Lc 8:1-3
16-08
21/09 Đỏ
Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
1 Tm 6:13-16; Tv 100:2,3,4,5; Lc 8:4-15
17-08
22/09 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Am 8:4-7; Tv 113:1-2,4-6,7-8; 1 Tm 2:1-8; Lc 16:1-13; Lc 16:10-13
18-08
23/09 X
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Er 1:1-6; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 8:16-18
19-08 1
24/09 X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
Er 6:7-8,12,14-20; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 8:19-21
20-08 1
25/09 X 21-08
26/09 X 22-08
27/09 Tr
Thánh Vincentê de Phaolô, Lm
Kg 1:15; Kg 2:9; Tv 43:1,2,3,4; Lc 9:18-22
23-08
28/09 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
St 2:5-9,14-15; Gr 31:10,11-12,13; Lc 9:43-45
24-08
29/09 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
Am 6:1,4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; 1 Tm 6:11-16; Lc 16:19-31
25-08
30/09 Tr
Thánh Giêrômiô, Lmts
St 8:1-8; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Lc 9:46-50
26-08 2

Tháng 10

1/10

27/8

Tr

Thứ Ba. THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17) ; Mt 18,1-5.

2

28

Tr

Thứ Tư. Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23 ; Mt 18,1-5.10.

3

29

X

Thứ Năm đầu tháng. Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12 ; Lc 10,1-12.

4

30

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Phanxicô Assisi. Br 1,15-22 ; Lc 10,13-16.

5

01/9

X

Thứ Bảy đầu tháng. Br 4,5-12.27-29 ; Lc 10,17-24.

6

02

X

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kb 1,2-3;2,2-4 ; 2Tm 1,6-8.13-14 ; Lc 17,5-10. 
Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi
 (Tr) [HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4-1991]: Cv 1,12-14 ; Gl 4,4-7 ; Lc 1,26-38. (Không cử hành lễ Thánh Brunô, linh mục).
MTC: Tân An Đông, Cá Hô, La Mã

7

03

Tr

Thứ Hai. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7) ; Lc 1,26-38.
MTC: Tân Phó.

8

04

X

Thứ Ba. Gn 3,1-10 ; Lc 10,38-42.

9

05

X

Thứ Tư. Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr). Gn 4,1-11 ; Lc 11,1-4.

10

06

X

Thứ Năm. Ml 3,13-20a ; Lc 11,5-13.

11

07

X

Thứ Sáu. Ge 1,13-15;2,1-2 ; Lc 11,15-26.

12

08

X

Thứ Bảy. Ge 4, 12-21 ; Lc 11,27-28.

13

09

X

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 2V 5,14-17 ; 2Tm 2,8-13 ; Lc 17,11-19. 
MTC: Tam Bình, Hiếu Nhơn, Mỹ Nhơn, Thuỷ Thuận, Lấp Vò. 

Ngày hành hương kính Đức Mẹ tại Trung Tâm Fatima Vĩnh Long.

14

10

X

Thứ Hai. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Rm 1,1-7 ; Lc 11,29-32.

15

11

Tr

Thứ Ba. Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 1,16-25 ; Lc 11,37-41.

16

12

X

Thứ Tư. Thánh Hedviges, nữ tu (Tr). Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Rm 2,1-11 ; Lc 11,42-46.

17

13

Đ

Thứ Năm. Thánh Inhatiô Antiôkia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Rm 3,21-30 ; Lc 11,47-54.

18

14

Đ

Thứ Sáu. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17b ; Lc 10,1-9.

19

15

X

Thứ Bảy. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, Thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Rm 4,13.16-18 ; Lc 12,8-12.

20

16

X

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Xh 17,8-13 ; 2Tm 3,14—4,2 ; Lc 18,1-8. Chúa nhật Truyền Giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.
MTC: Cầu Vồng, Cái Tàu, Ba Càng, Tân Hưng, Mỹ Thạnh, Phước Định. 

21

17

X

Thứ Hai. Rm 4,20-25 ; Lc 12,13-21.

22

18

X

Thứ Ba. Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 ; Lc 12,35-38.

23

19

X

Thứ Tư. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr). Rm 6,12-18 ; Lc 12,39-48.

24

20

X

Thứ Năm. Thánh Antôn Maria Clarét, giám mục (Tr). Rm 6,19-23 ; Lc 12,49-53.

25

21

X

Thứ Sáu. Rm 7,18-25a ; Lc 12,54-59.

26

22

X

Thứ Bảy. Rm 8,1-11 ; Lc 13,1-9.

27

23

X

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Hc 35,15b-17.20-22a [Hl35,12-14.16-18] ; 2Tm 4,6-8.16-18 ; Lc 18,9-14. 
MTC: Mỹ Thuận, Phú Quới. 

28

24

Đ

Thứ Hai. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22 ; Lc 6,12-19.

29

25

X

Thứ Ba. Rm 8,18-25 ; Lc 13,18-21.

30

26

X

Thứ Tư. Rm 8,26-30 ; Lc 13,22-30.

31

27

X

Thứ Năm. Rm 8,31b-39 ; Lc 13,31-35.

Tháng 11

1/11

28/9

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14 ; 1Ga 3,1-3 ; Mt 5,1-12a.

2

29

Tm

Thứ Bảy đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG). 

Theo Tông Hiến ngày 10-8-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với 2 lễ này).

Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, vv... hoặc Nghi lễ An Táng và Thánh lễ cầu hồn).

3

01/10

X

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Kn 11,22—12,2 ; 2Tx 1,11—2,2 ; Lc 19,1-10. (Không cử hành lễ Thánh Martinô Porres, tu sĩ).
MTC: Càng Long, An Điền, Cầu Mới.

4

02

Tr

Thứ Hai. Thánh Carôlô Bôrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 11,29-36 ; Lc 14,12-14.

5

03

X

Thứ Ba. Rm 12,5-16a ; Lc 14,15-24.

6

04

X

Thứ Tư. Rm 13,8-10 ; Lc 14,25-33.

7

05

X

Thứ Năm đầu tháng. Rm 14,7-12 ; Lc 15,1-10.

8

06

X

Thứ Sáu. Rm 15,14-21 ; Lc 16,1-8.

9

07

Tr

Thứ Bảy. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 ; (hay 1Cr 3,9b-11.16-17) ; Ga 2,13-22.

10

08

X

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 2Mcb 7,1-2.9-14 ; 2Tx 2,16—3,5 ; Lc 20,27-38 (hay Lc 20,27.34-38). (Không cử hành lễ Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh). 
MTC: Hựu Thành, Phước Hoà, Khâu Băng, Tân Hưng. 

11

09

Tr

Thứ Hai. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. Kn 1,1-7 ;  Lc 17,1-6.

12

10

Đ

Thứ Ba. Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Kn 2,23—3,9 ; Lc 17,7-10.

13

11

X

Thứ Tư. Kn 6,1-11 ; Lc 17,11-19.

14

12

X

Thứ Năm. Kn 7,22—8,1 ; Lc 17,20-25.

15

13

X

Thứ Sáu. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Kn 13,1-9 ; Lc 17,26-37.

16

14

X

Thứ Bảy. Thánh nữ Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). Kn 18,14-16;19,6-9 ; Lc 18,1-8.

17

15

X

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Ml 3,19-20a ; 2Tx 3,7-12 ; Lc 21,5-19. 

Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ). (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4-1991). * Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo. (Không cử hành lễ Thánh nữ Êlisabéth Hungari).
MTC: Quang Diệu, Nhơn Lương.

18

16

X

Thứ Hai. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr). 1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64 ; Lc 18,35-43. (hay lễ về hai thánh Tông Đồ: Cv 28,11-16.30-31 ; Mt 14,22-33).

Ngày hành hương kính các thánh Tử Đạo Việt Nam tại Đình Khao. Ngày hội Quới Chức.

19

17

X

Thứ Ba. 2Mcb 6,18-31 ; Lc 19,1-10.

20

18

X

Thứ Tư. 2Mcb 7,1.20-31 ; Lc 19,11-28.

21

19

Tr

Thứ Năm. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Thánh vịnh tuần II. Dcr 2,14-17 ; Mt 12,46-50.

22

20

Đ

Thứ Sáu. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1Mcb 4,36-37.52-59 ; Lc 19,45-48.

23

21

X

Thứ Bảy. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo, và Thánh Côlumban, viện phụ (Tr). 1Mcb 6,1-13 ; Lc 20,27-40.

24

22

Tr

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. 2Sm 5,1-3 ; Cl 1,12-20 ; Lc 23,35-43. 
MTC: Lộc Hoà, Phú Đức, Dòng Kitô-Cái Nhum, Fatima, Mang Thít, Giồng Ổi, Lộ Mới, Phước Hưng, Thanh Sơn.

25

23

Đ

Thứ Hai. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng (CD 878/90). 

*Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.
(Không cử hành lễ Thánh Catarina Alexandria, trinh nữ, tử đạo).

26

24

X

Thứ Ba. Thánh vịnh tuần II. Đn 2,31-45 ; Lc 21,5-11.

27

25

X

Thứ Tư. Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 ; Lc 21,12-19.

 

28

26

X

Thứ Năm. Đn 6,12-28 ; Lc 21,20-28.

 

29

27

X

Thứ Sáu. Đn 7,2-14 ; Lc 21,29-33

 

30

28

Đ

Thứ Bảy. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm10,9-18 ; Mt 4,18-22.

 

Tháng 12

Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/12 Tm Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng
Gr 33:14-16; Tv 25:4-5,8-9,10-1413; Lc 21:25-28,34-36
29-10 1
02/12 Tm Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 2:1-5; Is 4:2-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5,6-7,8-9; Mt 8:5-11
30-10
03/12 Tr Thánh Phanxicô Xaviê, Lm
Is 11:1-10; Tv 72:1,7-8,12-13,17; Lc 10:21-24
01-11-Quí Tỵ
04/12 Tm Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 15:29-37
02-11
05/12 Tm Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27
03-11
06/12 Tm Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31
04-11
07/12 Tr Thánh Ambrose, Gmtsht
Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8
05-11
08/12 Tm Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng
Br 5:1-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Pl 1:4-6,8-11; Lc 3:1-6
06-11 2
09/12 Tr Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26
07-11
10/12 Tm Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14
08-11
11/12 Tm Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30
09-11
12/12 Tr Lễ Đức Mẹ Guadalupe
Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15
10-11
13/12 Đỏ Thánh Lucia, Đttđ
Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19
11-11
14/12 Tr Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13
12-11
15/12 H Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng
Xp 3:14-18; Is 12:2-3,4,5-6; Pl 4:4-7; Lc 3:10-18
13-11 3
16/12 Tm Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Ds 24:2-7,15-17; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 21:23-27
14-11
17/12 Tm Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7-8,17; Mt 1:1-17
15-11
18/12 Tm Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Gr 23:5-8; Tv 72:1,12-13,18-19; Mt 1:18-24
16-11
19/12 Tm Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Tl 13:2-7,24-25; Tv 71:3-4,5-6,16-17; Lc 1:5-25
17-11
20/12 Tm Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38
18-11
21/12 Tm Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45
19-11
22/12 Tm Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng
St 5:1-4; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Dt 10:5-10; Lc 1:39-45
20-11 4
23/12 Tm Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
St 3:1-4,23-24; Tv 25:4-5,8-9,10,14; Lc 1:57-66
21-11
24/12 Tr Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh
Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14
22-11
25/12 Tr Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14
23-11
26/12 Đỏ Thánh Stêphanô, Tđ
Cv 6:8-10; Tv 31:3-4,6,7,8,17,21; Mt 10:17-22
24-11
27/12 Tr Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8
25-11
28/12 Đỏ Các Thánh Anh Hài
1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18
26-11
29/12 Tr Lễ Thánh Gia
1 Sm 1:20-22,24-28; Tv 84:2-3,5-6,9-10; 1 Ga 3:1-2,21-24; Lc 2:41-52
27-11
30/12 Tr Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:12-17; Tv 96:7-8,8-9,10; Lc 2:36-40
28-11
31/12 Tr Ngày thứ bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18
29-11

Trở lại trang đầu


Tháng 06
01.06
Giuse
TÚC
Giáo dân

02.06
Ðaminh
NINH
Nông dân

03.06
Phaolô Vũ Văn
ÐỔNG
Thủ bạ

05.06
Luca Vũ Bá
LOAN
Linh Mục

Ðaminh
HUYÊN
Ngư phủ

Ðaminh
TOẠI
Ngư phủ

06.06
Vinh-sơn
DƯƠNG
Giáo dân

Phêrô
DŨNG
Ngư phủ

Phêrô
THUẤN
Ngư phủ

07.06
Giuse
TUẤN
Giáo dân

12.06
Augustinô Phan Viết
HUY
Binh sĩ


Nicôlas Bùi Ðức
THỂ
Binh sĩ

16.06
Ðaminh
MẠO
Nông gia

Ðaminh
NGUYÊN
Chánh truong

Ðaminh
NHI
Nông gia

Vinh-sơn
TƯƠNG
Chánh Tổng

Anrê
TƯỜNG
Nông gia

17.06
Phêrô
ÐA
Thư Mục

26.06
Phanxicô Đỗ Văn
CHIỂU
Thày giảng

Ðaminh Henares
MINH
Giám Mục OP

27.06
Tôma
TOÁN
Thày giảng TOP

30.06
Vinh Son Đỗ
YẾN
Linh Mục OP


Tháng 07
03.07
Philiphê Phan Văn
MINH
Linh Mục

04.07
Giuse Nguyễn Ðình
UYỂN
Thày giảng TOP

10.07
Antôn Nguyễn Hữu
QUỲNH
Binh sĩ

Phêrô Nguyễn Khắc
TỰ
Thày giảng.

12.07
Ignaxiô Delgago
Y
Giám Mục OP

Phêrô
KHANH
Linh Mục

Anê Lê Thị (Bà Ðê)
THÀNH
Giáo dân

15.07
Phêrô Nguyễn Bá
TUẦN
Linh Mục

Anrê Nguyễn Kim
THÔNG
Binh sĩ

18.07
Ðaminh Ðinh
ĐẠT
Binh sĩ

20.07
Giuse Maria Diaz Sanjurjo
AN
Giám Mục OP

24.07
Giuse Fernandez
HIỂN
Linh Mục OP

26.07
Chân Phước Anrê
PHÚ YÊN
Thày Giảng

28.07
Melchior Garcia-Sampedro
XUYÊN
Giám Mục OP

31.07
Emmanuel Lê Văn
PHỤNG
Trùm họ

Phêrô Ðoàn Công
QUÝ
Linh Mục


Tháng 08
01.08
Bênadô Vũ Văn
DUỆ
Linh Mục


Ðaminh Nguyễn Văn
HẠNH
Linh Mục OP

12.08
Giacôbê Đỗ Mai
NĂM
Linh Mục

Antôn Nguyễn
ÐÍCH
Binh sĩ

Micae Nguyễn Huy
MỸ
Lý trưởng

21.08
Giuse Đặng Ðình
VIÊN
Linh Mục


Tháng 09
05.09
Phêrô Nguyễn Văn
TỰ
Linh Mục OP

Giuse Hoàng Lương
CẢNH
Trùm họ TOP

17.09
Emmanuel Nguyễn Văn
TRIỆU
Linh Mục

18.09
Ðaminh (Ðoài)
TRẠCH
Linh Mục OP

20.09
Gioan Charles Cornay
TÂN
Linh Mục MEP

21.09
Phanxicô Jaccard
PHAN
Linh Mục MEP

Tôma Trần Văn
THIỆN
Chủng sinh


Tháng 10
06.10
Phanxicô Trần Văn
TRUNG
Cai đội.

11.10
Phêrô Lê
TÙY
Linh Mục

17.10
Francois-Isidore Gagelin
KÍNH
Linh Mục MEP

23.10
Phaolô Tống Viết
BƯỜNG
Quan thị vệ

24.10
Giuse Lê Ðăng
THỊ
Cai đội

28.10
Gioan
ĐẠT
Linh Mục


Tháng 11
01.11
Phêrô Almato
BÌNH
Linh Mục OP

Giêrônimô Hermosilla
LIÊM
Giám Mục OP

Valentinô Berrio-Ochoa
VINH
Giám Mục OP

03.11
Phêrô Phanxicô Néron
BẮC
Linh Mục MEP

05.11
Ðaminh Hà Trọng
MẬU
Linh Mục OP

07.11
Giacinto Castaneda
GIA
Linh Mục OP

Vinh-sơn Phạm Hiếu
LIÊM
Linh Mục OP

08.11
Phaolô Nguyễn
NGÂN
Linh Mục

Giuse Nguyễn Ðình.
NGHI
Linh Mục

Martinô Tạ Đức
THỊNH
Linh Mục

Martinô
THỌ
Viên thuế

Gioan Baotixita
CỎN
Lý trưởng

14.11
Stêphanô Cuénot
THỂ
Giám Mục MEP

20.11
Phanxicô Xavie
CẦN
Thày giảng

24.11
Phêrô Dumoulin-Borie
CAO
Giám Mục MEP

Vinh Son Nguyễn Thế
ÐIỂM
Linh Mục

Phêrô Vũ Ðăng
KHOA
Linh Mục

26.11
Ðaminh Nguyễn Văn
XUYÊN
Linh Mục OP

Tôma Ðinh Viết
DỤ
Linh Mục OP

28.11
Anrê Trần Văn
TRÔNG
Binh sĩ

30.11
Giuse Marchand
DU
Linh Mục MEP


Tháng 12
06.12
Giuse Nguyễn Duy
KHANG
Thày giảng TOP

12.12
Simon Phan Đức
HÒA
Y sĩ

18.12
Phêrô Trương Văn
ÐƯỜNG
Thày giảng

Phaolô Nguyễn Văn
MỸ
Thày giảng

Phêrô Vũ Văn
TRUẬT
Thày giảng.

19.12
Tôma Nguyễn Văn
ĐỆ
Thợ may

Phanxicô X. Hà Trọng
MẬU
Thày giảng TOP

Augustinô Nguyễn Văn
MỚI
Nông dân TOP

Ðaminh Bùi Văn
ÚY
Thày giảng TOP

Stephanô Nguyễn Văn
VINH
Nông dân TOP

21.12
Anrê Trần An
DŨNG LẠC
Linh Mục

Phêrô Trương Văn
THI
Linh Mục

Liên Lạc: Rev.PM Nguyễn Hữu Hiến  Meguro Catholic Church / 4-6-22 Kamiosaki 
Shinagawa-Ku, Tokyo  / Japan 141-0021 / Tel: 03-5435-8416 / Fax: 03-3491-6527
Pocket Tel: 090-1656-2693 / E-mail: pmhuuhienjp@yahoo.com